нигерийн уул уурхайн үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг