конвейерын бүс худалдаалах болон нэгдсэн улс оронд түрээслүүлэх