нүүрсний зурвас олборлолтын үр дагаврыг үл тоомсорлов