замын барилгын ажилд dolomite хэрхэн бутлана гэх мэт