үр ашгийг хүртэгч ургамлын төмсний гэрээт гүйцэтгэгч