нүүрсний индианчуудыг дэмжих бодлого боловсруулагчид