гандагийн алтны уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл явцын үнэ