үндэсний ашигт малтмалын үндэсний эрдэс баялаг үйлдвэрлэгчид