эрдэс баялгийн зориулалтаар герман улсад үйлдвэрлэх