бүс тэжээлийн үйлдвэрлэгчдэд зориулан бойтуур хийх