уул уурхайн гэрээ хэлэлцээр дэх олон нийтийн хөгжил