нүүрсний хэмжээг тодорхойлох чичирхийллийн мэдрэгч