энэтхэгийн ашигт малтмалын нөөцийн жагсаалт болон нэр