блок үйлдвэрт зориулсан бизнесийн саналыг харуулсан жишээ