нүүрсний агуулах болон бутлах үйлдвэрийг төлөвлөх гаргах