нүүрсний бөмбөг үйлдвэрлэхэд гардаг муу бүтээгдэхүүний шалтгаан