центрификацийн ашигт малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаа