бүтээгдэхүүний агар дахь үйлдвэрлэлийн нийт хэмжээ