нүүрсний бэлтгэлийн үйлдвэрийн чухал тоног төхөөрөмж