худалдан авах газар нь баталгаажсан уул уурхайн гэрэл